OPĆI UVJETI PRODAJE

 

HUST D.O.O.

Ul. Marijana Stilinovića 53, 10431 Sveta Nedelja

OIB: 53951737793

Tel: 01 3362 010  |  Mail: prodaja@hust.hr

 

 

1. PREDMET PRODAJE

 • Prodavatelj je proizvođač profesionalne elektroakustičke opreme i ostalih proizvoda iz cjenika Prodavatelja, pa su ugovorne strane suglasne da Prodavatelj Kupcu vrši isporuke proizvoda prema ovim Općim uvjetima navedenim u Ponudi (u daljnjem tekstu Ponuda) koja je sastavni i neodvojivi dio ovih Općih uvjeta prodaje (u daljnjem tekstu Opći uvjeti).

2. NARUDŽBA

 • Narudžba Kupca prima se isključivo u pisanom obliku.
 • Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakiranju.
 • Prodavatelj je obvezan dati Ponudu po narudžbi ukoliko je pisano potvrdio primitak iste.

3. KOLIČINE

 • Prodavatelj se obvezuje da će za period trajanja Ugovora prodati i isporučiti Kupcu, a Kupac se obvezuje da će preuzeti robu u količinama koje su navedene u narudžbi.

4. ISPORUKA

 • Naručena roba koja je na skladištu, isporučuje se sa skladišta u roku od dva dana.
 • Za posebnu vrstu narudžbi Prodavatelj i Kupac će pisanim putem utvrditi termin isporuke koji ne može biti kraći od tjedan dana.
 • Troškove transporta robe snosi Kupac.
 • Prodavatelj može, na izričiti pisani zahtjev Kupca organizirati prijevoz robe u ime i za račun Kupca, za što će mu Prodavatelj zaračunati povećanje cijene od 10% na ime dodatnih troškova uzrokovanih posebnim zahtjevima Kupca.
 • Prodavatelj ne odgovara za štete, oštećenja i lomove koji nastanu u prijevozu od trenutka kada roba napusti skladište Prodavatelja.
 • Isporuka se obavlja isključivo na rizik kupca i bez osiguranja, osim ukoliko Kupac sam ili Prodavatelj u ime i za račun Kupca, a po izričitom pisanom zahtjevu Kupca ne ugovori sa trećom stranom osiguranje.
 • Kupac je dužan prije isporuke robe istu pregledati, te ukoliko roba nije u ispravnom stanju Kupac je dužan odmah a najkasnije u roku 3 dana od dana primitka robe pisano urudžbirati Prodavatelju reklamaciju kako na količinu tako i na kvalitetu. U protivnom podrazumijeva se da Kupac nema primjedbi.

5. OBVEZE KUPCA

 • Upoznati Prodavatelja pisanim putem s traženom dinamikom isporuke robe, te dostavljati planove isporuke robe.
 • Dostaviti u pisanom obliku Prodavatelju točne količine i specifikacije robe, početak isporuke robe i brzinu preuzimanja robe najmanje 2 dana prije zatraženog dana isporuke.
 • Osigurati siguran i nesmetan prilaz mjestu isporuke.
 • Pridržavati se normativa iskrcaja, odnosno ukrcaja robe.
 • Obavještavati Prodavatelja putem e-maila, povratno potvrđenih od strane prodavatelja.

6. OBVEZE PRODAVATELJA

 • Poštivati unaprijed dogovorenu dinamiku isporuke robe.
 • Isporučivati robu tražene kvalitete i u traženim količinama.
 • Na pisani zahtjev Kupca isporučiti sve potrebne pisane dokaze o kvaliteti isporučene robe sukladno važećim hrvatskim propisima i standardima.
 • U slučaju nemogućnosti isporuke pravodobno izvijestiti kupca, te osigurati traženu količinu, dinamiku i kvalitetu robe pod istim uvjetima kao i u Ponudi odnosno Općim uvjetima.

7. CIJENA

 • Cijena isporučene robe utvrđena je u cjeniku Prodavatelja koji je sastavni i neodvojivi dio ovih Općih uvjeta. U cijenu nije uključen PDV.
 • Prodavatelj će zaračunati proizvode po cijenama iz cjenika važećeg na dan isporuke, odnosno uplate u slučaju plaćanja po Ponudi.
 • Prodavatelj pridržava pravo korekcije cijene u slučaju promjena osnovnih parametara koji utječu na formiranje cijene a to su: cijena sirovina, cijena goriva i cijena radne snage. U slučaju korekcije cijena Prodavatelj je dužan isto regulirati putem svog cjenika, te na traženje kupca, dostaviti cjenik, prije svake isporuke.
 • Ukoliko Kupac u roku od 3 dana prije isporuke ne odustane pisanim putem od ponude, smatra se da je prihvatio korigiranu cijenu.
 • Za avansne uplate temeljem izdanog predračuna Prodavatelj će jamčiti cijenu prije korekcije.

8. JAMSTVO

 • U skladu s općim uvjetima poslovanja, jamstvo pokriva materijalne i proizvodne nedostatke proizvoda u određenom razdoblju nakon datuma kupnje.
 • Proizvođač definira koliko je trajanje jamstva, a kupac je dužan pravodobno prijaviti nedostatak i priložiti odgovarajuće dokaze o kupnji radi ostvarivanja prava na jamstvo.
 • Jamstvo ne obuhvaća štetu prouzrokovanu nepravilnom uporabom, nepoštivanjem uputa za održavanje ili vanjskim uvjetima izvan kontrole prodavatelja.
 • Prodavatelj zadržava pravo popravka, zamjene ili povrata novca prema vlastitom nahođenju, uz uvjet da su svi uvjeti jamstva ispunjeni.

9. OBRAČUN I PLAĆANJE

 • Obračun isporučene robe obavlja se na osnovu jediničnih cijena iz Ponude. Ukoliko kupac ne stavi pisanu reklamaciju na količinu u roku od 3 dana po primitku fakture, smatra se da je kupac priznao količinu isporučene robe, neovisno o podacima sa teretnih listova ili otpremnica.
 • Kupac se obvezuje fakturiranu robu platiti Prodavatelju na njegov žiro-račun, eventualne kompenzacije za robu su pravo, ali ne i obveza prodavatelja.
 • Osoba koja po zakonu zastupa kupca, kao i osoba ovlaštena za naručivanje robe od strane kupca osobno solidarno odgovaraju za obveze kupca.
 • Plaćanje se vrši na dan preuzimanja robe ili po posebnim uvjetima dogovorenim sa svakim Kupcem posebno, a za plaćanje u naprijed Kupcu se odobrava popust sukladno prethodnom pisanom dogovoru sa Prodavateljem.
 • Ukoliko su Prodavatelj i Kupac dogovorili drugačiji oblik plaćanja neophodno je napraviti dopis u kojem je specificiran način plaćanja.

10. REKLAMACIJE

 • Kupac je prilikom svake isporuke robe obvezan provjeriti da li podaci s otpremnica odgovaraju njegovoj narudžbi i da li isporučena robe ima vidljive nedostatke.
 • Kakvoća proizvoda kontrolira se kod ovlaštenih kuća u Republici Hrvatskoj i EU.
 • Reklamacija na količinu robe se daje odmah pri isporuci, a na kvalitetu odmah čim je to bilo moguće, a najkasnije 3 dana po isporuci. Reklamacija se daje pisano s potvrdom primitka od prodavatelja.
 • U odnosu na primljenu reklamaciju, prodavatelj se obvezuje dati svoje pisano očitovanje, a u slučaju da istu usvoji i zamijeniti isporučenu robu. Ukoliko je potrebna stručna analiza kakvoće robe, troškove po prigovoru predujmljuje kupac. Ukoliko kupac ne predujmi trošak u primjerenom roku, smatrat će se da je odustao od prigovora. Ukoliko bi analiza pokazala opravdanost reklamacije kupca, prodavatelj će izvršiti povrat predujma troškova kupcu.
 • Po utvrđivanju osnovanosti reklamacije, moguće dodatne troškove analize robe, kao i ostale troškove nastale temeljem prigovora, u slučaju da je prigovor osnovan podmiriti će Prodavatelj, a u suprotnom slučaju Kupac.
 • Troškove reklamacije predujmljuje Kupac.

11. OSIGURANJE PLAĆANJA

 • Kupac u okviru ugovora daje konkretna sredstva osiguranja. U svrhu opravdanosti realizacije osiguranja plaćanja, kupac prihvatom ovih uvjeta daje suglasnost da prodavatelj ishodi kod banke kupca BON-2.
 • Kupac se obvezuje u pisano izvijestiti Prodavatelja o činjenici eventualne blokade računa Kupca, i to u roku od 2 dana od dana nastupa blokade.
 • Propustom navedene obveze odgovorna osoba Kupca preuzima osobnu odgovornost predviđenu člankom 252.ZTD.

12. VIŠA SILA

 • Za vrijeme djelovanja više sile odgađa se ispunjavanje obveza ugovornih strana. Višom silom smatraju se događaji i okolnosti, koji ometaju ili onemogućavaju ispunjavanje ugovornih obveza, a koji su takve prirode da na njih ugovorne strane objektivno ne mogu utjecati, da njihovo djelovanje umanje, otklone ili ukinu.
 • Takvi događaji uključuju, ali nisu ograničeni na, prirodne nepogode npr.potresi, poplave, štrajkove, redukcije opskrbe električnom energijom, tehnološkim ili pogonskim gorivima i tome slično.
 • početku i prestanku djelovanja više sile pogođena ugovorna strana mora, najhitnije, u roku ne dužem od 24 sata i na pouzdan način, izvijestiti drugu ugovornu stranu.
 • Ugovorna strana pogođena višom silom obvezna je na zahtjev druge ugovorne strane predočiti pisane i materijalne dokaze i potvrde nadležnih tijela o stvarnom postojanju, vrsti i obujmu djelovanja više sile.
 • Ukoliko to nije u mogućnosti, djelovanje više sile se neće priznati.
 • Ako djelovanje više sile potraje duže, ugovorne će strane sporazumno odlučiti o nastavljanju ili raskidu ugovora.

13. RJEŠAVANJE SPOROVA

 • Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumačenja pojedinih odredbi ovog Ugovora, ugovorne strane se obvezuju rješavati prvenstveno mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

14. STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE

 • Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom potpisivanja Ponude po ovlaštenim predstavnicima ugovornih strana, a primjenjuju se do isteka roka ili isporuka količina utvrđenih u Ponudi koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta. Prihvatom i potpisom Ponude od strane Kupca, smatra se da je isti prihvatio i ove Opće uvjete.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

 • Sve informacije vezane uz realizaciju Ponude smatraju se poslovnom tajnom i ne smiju se dostavljati trećoj strani. Povreda ove obveze predstavlja razlog za raskid ugovornog odnosa.
 • Raskid nastupa danom primitka obavijesti upućenoj ugovornoj strani koja je kriva za raskid, u pisanom obliku.
 • U slučaju raskida Prodavatelj nije dužan vratit novac koji je primio, ako nije njegovom krivnjom ugovor raskinut.

16. NAPOMENE VEZANE ZA PONUDE USLUGA I PROIZVODA

 • Eventualno potrebni građevinski radovi (proboji, kopanja, sanacije…) te popratni pribor poput nosivih polica i sl., nisu uključeni u ponude.
 • Kabeli (ako nisu nuđeni), kabliranje i instalacija opreme (osim razglasne centrale) nisu uključeni u ponude.
 • Za mrežnu opremu potrebno je osigurati LAN priključak s izlazom na internet, DHCP-om te dostavi informacije o fiksnim IP adresa (zajedno u dogovoru s tehnika@hust.hr).
 • Izražene cijene usluga odnose se na jedan objedinjeni dolazak na lokaciju. U slučaju višestrukih dolazaka ukoliko gradilište nije spremno, a pozvani smo, obračunavamo dodatne putne troškove.
 • Za uklanjanje kvarova te eventualne dodatne radove prilikom puštanja u rad obračunavamo (bez putnih troškova – u istom dolasku) sukladno važećem cjeniku na dan izvršenja usluge
 • Prostorije gdje se postavlja oprema moraju biti čiste s mogućnošću zaključavanja, ako objekt nije u potpunosti gotov i spreman za predaju krajnjem korisniku.
 • Napajanje mora biti pušteno na objektu, poglavito na pozicijama gdje se priključuje multimedijalnu oprema.
 • Programiranja sustava uključuje inicijalno programiranje sukladno projektu, a daljnje izmjene u programiranju po želji korisnika naplaćuju se dodatno.

17. KOMERCIJALNI UVJETI

 • Rok isporuke: Definira se prilikom izrade ponude i ovisi o dostupnosti naručenih proizvoda
 • Jamstvo: Ovisi o proizvođaču ili dobavljaču, a na opremu HUST 36 mjeseci. Informacije o jamstvu od proizvođača / dobavljača koje zatupa HUST d.o.o. navedeno je u dopisu „HUST – Jamstvo – 2024.“
 • Paritet: FCO Sveta Nedelja, HUST d.o.o.
 • Način plaćanja: Kako je navedno u „Općim uvijetima poslovanja“ ili prema dogovoru
 • Valjanost ponude: 30 dana, osim ako nije navedeno drugačije

 

JAMSTVENI PERIOD

HUST

Jamstvo na uređaje – 3 godine

JAMSTVA PROIZVOĐAČA / DOBAVLJAČA

Pravila o jamstvu su preuzeta i prevedena sa stranica proizvođača. (Poveznice vode na originalni dopis o jamstvu.)

BIAMP

 • Community: ALC-404D, ALC-1604D, ALC-3202D – 4 godine
 • Community: R serija zvučničkih kućišta, W serija zvučničkih kućišta i zvučničkih kućišta (ormarići) izrađenih isključivo od PolyGlas™ – 15 godina* (*samo strukturalna cjelovitost kućišta)
 • Devio: SCR-10 – 3 godine
 • Evoko: Svi Evoko uređaji – 3 godine
 • Parlé: ABC 2500, ABC 2500a, VBC 2500, VBC 2500a – 3 godine
 • Vidi: Vidi 100, Vidi 150, Vidi 250 – 3 godine
 • Komercijalna audio oprema: UCC-Lenovo TSC – MTR, UCC-Lenovo TSC – Zoom – 3 godine

ADAM HALL – LD System – 2 godine

 • Ova jamstva odnose se na proizvod koji ste kupili od tvrtke Adam Hall
 • Zakonska prava jamstva protiv prodavatelja ne utječu na ovo jamstvo. Umjesto toga, ovo jamstvo pruža vam dodatne neovisne zahtjeve protiv tvrtke Adam Hall.
 • Ovim jamstvom Adam Hall jamči da su proizvodi koje ste kupili od tvrtke Adam Hall ili Adam Hall partnera, pod normalnim uvjetima korištenja, slobodni od nedostataka u materijalu ili izradi tijekom razdoblja od 2 godine od datuma kupnje. Navedeno trajanje jamstvenog razdoblja vrijedi unutar EU-a. Jamstveno razdoblje u svim ostalim zemljama može varirati. Za uvjete jamstva, molimo vas da se obratite svom Adam Hall prodajnom partneru. Jamstveno razdoblje počinje na datum kupnje. Da biste ostvarili pravo na uslugu jamstva, dokaz o datumu kupnje pruža se putem računa s datumom kupnje ili datumom kupnje na dostavnici. Imate pravo na uslugu jamstva prema uvjetima i odredbama navedenim u ovom dokumentu, ako je popravak unutar jamstvenog razdoblja potreban.

KRAMER

Standardno ograničeno jamstvo za Kramer proizvode iznosi sedam (7) godina od datuma originalne kupnje, osim u sljedećim situacijama:

 1. Svi Kramer VIA hardverski proizvodi pokriveni su standardnim jamstvom od tri (3) godine za hardver VIA i standardnim jamstvom od tri (3) godine za ažuriranja firmwarea i softvera; svi Kramer VIA pribor, adapteri, oznake i donglovi pokriveni su jamstvom od jedne (1) godine.
 2. Kramer optički kabeli, produživači optičkog vlakna veličine adaptera, utikačni optički moduli, aktivni kabeli, retraktori kabela, adapteri s prstenom, prijenosni punjači, bežični punjači, Kramer zvučnici, Kramer touch paneli i Kramer Corona oznake pokrivene su standardnim jamstvom od jedne (1) godine. Kramer touch paneli od 7 inča kupljeni nakon 1. travnja 2020. godine pokriveni su standardnim jamstvom od tri (3) godine.
 3. Sigurnosni proizvodi tvrtke HighSecLabs (ne uključujući Kramer Corona oznaku) pokriveni su standardnim jamstvom od dvije (2) godine.
 4. Svi streaming i svi bežični proizvodi, uključujući uređaje za suradnju, pokriveni su standardnim jamstvom od tri (3) godine.
 5. Svi Sierra Video MultiVieweri pokriveni su standardnim jamstvom od pet (5) godina.
 6. Sierra prekidači i kontrolne ploče pokriveni su standardnim jamstvom od sedam (7) godina (isključujući napajanja i ventilatore koji su pokriveni jamstvom od tri (3) godine).
 7. K-Touch softver pokriven je standardnim jamstvom od jedne (1) godine za ažuriranja softvera.
 8. Svi Kramer pasivni kabeli pokriveni su doživotnim jamstvom.
 9. Svi potpuno upravljani prekidači tvrtke NETGEAR pokriveni su ograničenim doživotnim jamstvom za hardver, doživotnom tehničkom podrškom (90 dana putem telefona i e-pošte; doživotna putem online chata – www.netgear.com/support) i doživotnom zamjenom hardvera sljedećeg radnog dana. Doživotno jamstvo potpuno upravljanih prekidača tvrtke NETGEAR ne istječe s kraja životnog vijeka proizvoda i ograničeno je na izvornog kupca (vidi www.netgear.com/warranty). Da biste ostvarili pravo na ovo jamstvo, krajnji kupci trebaju se registrirati na www.mynetgear.com.

CRESTRON

(2.1) Uključujući izuzetke i ograničenja u ovom jamstvu, Crestron jamči da će, ako se utvrdi da bilo koji proizvod pokazuje nedostatke u materijalu ili izradi pod normalnom uporabom u razdoblju od tri (3) godine od datuma otpreme proizvoda od strane Crestrona, ili ako se utvrdi da bilo koji motor i drugi pokretni ili rotirajući mehanički dio pokazuje nedostatke u materijalu ili izradi pod normalnom uporabom u razdoblju od (2) godine od datuma otpreme proizvoda od strane Crestrona, pod uvjetom da kupac odmah obavijesti Crestrona putem ovlaštenog prodavatelja o nedostatku i organizira povrat defektnog proizvoda, Crestron će, prema vlastitom nahođenju, ili (a) pružiti zamjenski proizvod; (b) popraviti defektni proizvod; ili (c) izdati kredit prema kupoprodajnoj cijeni zamjenjivog proizvoda koji se kupuje od ovlaštenog prodavatelja.

AUDAC

 • Na elektronici – 5 godina, Na pasivnim zvučnicima – 5 godina

CAYMON

 • Za sve proizvode tvrtke Canyon – dvije (2) godine

PROCAB

 • Za sve proizvode tvrtke Procab – dvije (2) godine

UNIVOX

 • Univox® pojačala za profesionalnu upotrebu (Univox® PLS i SLS serije) podržana su jamstvom od pet (5) godina. Svi ostali Univox® proizvodi imaju jamstvo od dvije (2) godine, a svi ostali proizvodi imaju jamstvo od jedne (1) godine. Jamstveni period počinje od datuma primitka proizvoda od strane kupca. Za potrošačke proizvode mogu se primjenjivati drugi jamstveni rokovi.
 • Jamstvo pokriva greške u proizvodnji i materijalu. Jamstvo ne pokriva greške koje proizlaze iz manipulacije ili otvaranja proizvoda, niti greške koje proizlaze iz nepažljivog rukovanja, nepravilne instalacije ili udara groma.
 • Ako se utvrdi da je greška pokrivena jamstvom, popravak ili zamjena (odabir tvrtke Bo Edin AB) bit će izvedeni bez ikakvih troškova za kupca. U slučaju da primimo proizvode koji nisu defektni, naplatit ćemo naknadu za dijagnostiku prema važećem cjeniku i naplatiti troškove povrata pošiljke. (vidi Povratke u nastavku)”

SCREENLINE

Zbog kvalitete vlastitih proizvoda, primjenjuje se jamstveni rok od 5 godina na motore i od 24 mjeseca na druge komponente.”

YAMAHA

Yamaha dodjeljuje kupcu jamstvo od minimalno 24 (dvadeset i četiri) mjeseca** od izvornog datuma kupnje za sljedeće skupine hardverskih proizvoda:Audio & Visual / HiFi

 • Professional Audio
 • Musical Instruments
 • Music Production Tools

 

CUE

 • Trajanje jamstva – Jamstvo se pruža za sve CUE i touchONE proizvode – 3 godine
 • Touch paneli, paneli za rezervaciju – 2 godine